varianse2022042012

varianse2022042013
varianse2022042011